Dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hoà Bình đến năm 2025, tỷ lệ 1/5000.Diện tích nghiên cứu: 13.276,05 ha. Quy mô dân số tính đến năm 2025: Khoảng 200.000- 250.000 người, trong đó: Dân số đô thị khoảng 100.000- 150.000 người; Dân số nông thôn khoảng 50.000- 100.000 người