Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2598699
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
889
1214
4604
2586694
22697
31584
2598699

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 18:56

Sáng 23/4, BCH Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu quý II/2019 và một số công tác khác.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Quý I năm 2019 Đảng ủy Sở đã lãnh, chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Lãnh đạo tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên như: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 7, lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khoá XII; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chính sách pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị một cách hiệu quả. Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ: Đảng ủy đã lãnh đạoSở Xây dựng đã triển khai thực hiện các Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XII; Xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án kiện toàn, sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, theo đó giảm 01 phòng chuyên môn; thực hiện cổ phần hóa 01 đơn vị sự nghiệp và chuyển 01 đơn vị sự nghiệp từ tự chủ một phần sang tự chủ toàn bộ. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 04/5/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Tổ chức quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với 01 trường hợp; bổ nhiệm lại 04 công chức,viên chức; điều động 01 công chức; giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra cho 01 công chức và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025.

Cũng trong quý, Đảng ủy Sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT- GS và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KT-GS năm 2019. Trong quý, Đảng bộ không có tổ chức Đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, trong đó tập trung tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo thực hiện  công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ năng lực, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ (theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 15/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối). Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục kết nạp đảng viên mới, phấn đấu năm 2019 kết nạp từ 05 đồng chí đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu:

Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp tục lãnh đạo các chi bộ trực thuộc bám sát các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 của Ban tổ chức trung ương; Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 15/01/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Từ đó, chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; mỗi đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ chi bộ phân công.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở” trong Đảng bộ gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy...). Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng các quy định hiện hành.

ANH HOI NGHI

Theo: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Văn bản mới ban hành

813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy