trungtamkiemdinhchatluongcongtrinhxaydung

trung-tam-thiet_ke_quy_hoach
banner_3
anh_hop_quy

banner_22

logo_ISO_9001_-_quacert

kkkkk
cut_thoi
TelFax

Feedback

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang online1207


Văn bản của Tỉnh

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2287/QD-UBND Quyết định số 2287/QĐ-SXD ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30/12/2014 Tải xuống
42/2014/QD-UBND Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 30/12/2014 Tải xuống
20/2011/QD-UBND

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua-khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

22/9/2011 Tải xuống
1354/Q?-UBND

Quyết định duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025

03/8/2011 Tải xuống
13/2014/QD-UBND Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh 14/7/2014 Tải xuống
10/2014/QD-UBND Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 19/5/2014 Tải xuống

Văn bản của Sở

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2402/QD-SXD Quyết định số 2402/QĐ-SXD ngày 29/12/2015 của Sở Xây dựng về việc ban hành nội quy làm việc cơ quan Sở Xây dựng Hòa Bình 29/12/2015 Tải xuống
2236/SXD-QLHDXD Công văn số 2236/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc thiết kế mẫu nhà đa chức năng cỡ nhỏ sử dụng trong cac trường trung học trên địa bàn tỉnh 04/12/2015 Tải xuống
2235/SXD-QLHDXD Công văn số 2235/SXD-QLHĐXD ngày 04/12/2015 của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố (lần 2) 04/12/2015 Tải xuống
Mẫu báo cáo ngành xây dựng năm 2015 Tải xuống
2027/SXD-QLHDXD Công văn số 2027/SXD-QLHĐXD ngày 06/11/2015 của Sở Xây dựng về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố 06/11/2015 Tải xuống
200/SXD-QLHDXD Công văn số  2000/SXD-QLHĐXD ngày 02/11/2015 của Sở Xây dựng về việc đăng ký mua bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hòa Bình 02/11/2015 Tải xuống
1535/SXD-VLXD Dự thảo nghị định về quản lý vật liệu xây dựng  4/9/2015 Tải xuống
1363/SXD-QLHDXD Công văn số 1363/SXD-QLHĐXD ngày 07/8/2015 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân công tác tại Công ty Cổ phần kiến trúc Thành Đô 07/8/2015 Tải xuống
Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020 Tải xuống


Văn bản mới ban hành

 1. Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 2. Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
   
 3.  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 4. Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013.

 5. Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 6. - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013
 7. Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định 
 8. - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 9. - Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 10. - Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
 11. - Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
 12. - Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
 1. Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
 3. Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 


right_links1
right_links2
right_links3
right_links4
right_links5
right_links6

congbao
thu_tuc_hanh_chinh
chung-chi-hoat-dong-xay-dung
warning_icon
vanban
lienketweb