Tìm kiếm

TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2598610
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
800
1214
4515
2586694
22608
31584
2598610

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-23 17:48
Category: Thông tư
Page 2 of 15
Files:
zip.png Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-29
2.65 MB
71
zip.png Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 04/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-29
522.54 KB
44
zip.png TT số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 v/v hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-13
2.83 MB
54
zip.png TT 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 vv hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-13
1.67 MB
48
zip.png Thông tư số 05/2020/ TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-07-13
1.53 MB
43
zip.png 34/2020/TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

(0 votes)

Download

34/2020/TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.Created
Size
Downloads
2020-05-12
1.02 MB
67
zip.png TT 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn việc thực hiện xử phạt VPHC tròg lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-05-11
3.25 MB
53
zip.png TT 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho công trình nhà

(0 votes)

Download

TT 01 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho công trình nhàCreated
Size
Downloads
2020-05-07
600.23 KB
63
zip.png Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

(0 votes)

Download

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019   Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cưCreated
Size
Downloads
2020-03-20
6.46 MB
63
zip.png thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước HOT

(0 votes)

Download

thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nướcCreated
Size
Downloads
2020-03-20
2.02 MB
449
zip.png 25/2019/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quả

(1 vote)

Download

25/2019/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường  và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

theo fai đính kèmCreated
Size
Downloads
2020-02-19
10.93 MB
87
zip.png Thông tư số 03/2019/TT-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban Dân tộc Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc HOT

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-01-13
25.99 MB
127
zip.png Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/20-19 của Bộ Nội vụ

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-01-03
2.43 MB
70
zip.png thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 7/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Trường Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động ĐTXD

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-01-03
1.85 MB
94
zip.png Thông tư số 132019TT-BKHCN ngày 15112019 của Bộ KH&CN

(1 vote)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-12-30
1.61 MB
58

Văn bản mới ban hành

813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


813/SXD- KT&VLXD 29/3/2021 Kế hoạch KIỂM TRA GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

DVCQG

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy