TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
2071401
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1427
1967
16455
2040717
9695
64546
2071401

Your IP: 34.204.202.44
2020-04-05 06:44
Category: Quyết định
Page 3 of 8
Files:
zip.png Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung XD tỷ lệ 1/10.000 khu vực dọc 2 bên tuyến đường Hòa Lạc-Thành phố Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.88 MB
251
zip.png Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.17 MB
599
zip.png Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-01-08
2.66 MB
243
zip.png Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-27
2.32 MB
140
zip.png Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh HB HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-12-12
1.07 MB
160
zip.png Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh HB HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-30
2.63 MB
160
zip.png Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-29
1.54 MB
294
zip.png Quyết định số 40/2017*QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-29
1.28 MB
286
zip.png Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-29
1.28 MB
123
zip.png Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-29
2.25 MB
160
zip.png Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-10
1.5 MB
211
zip.png Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy đinh về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực xây HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-07
1.53 MB
137
zip.png Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hanh chính nhà nước tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-11-07
1.71 MB
154
zip.png Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-10-30
2.03 MB
1,184
zip.png Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2017-10-30
2.91 MB
303

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy