TRUNGTAMTHIETHKE

TTTTT

banner 3 copy

TIEPNHAN

435

6755644

logo ISO 9001 quacert
1749049
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1471
3946
24738
1696350
74908
106371
1749049

Your IP: 3.85.214.0
2019-10-19 07:52
Category: Quyết định
Page 1 of 7
Files:
zip.png Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-09-04
2.56 MB
9
zip.png Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-09-04
1.88 MB
9
zip.png Quyết định 1290/QĐ-BXD ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-04-17
7.31 MB
145
zip.png Quy chế số 07-QC/TU ngày 27/3/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình HOT

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-04-17
400.88 KB
161
zip.png Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thj trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-03-13
466.49 KB
90
zip.png Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng diện tích chủ yếu dùng tại cơ quạn, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-03-07
719.77 KB
47
zip.png Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin & Truyền thông

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-03-04
3.87 MB
39
zip.png Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 đồi với văn bản quy phạm pháp ;uật do HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-02-26
21.71 MB
80
zip.png Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2019-01-30
1.32 MB
45
zip.png Quyết định sô 125/QĐ-BCĐ ngày 27/9/2018 ban hành quy chế hoạt động của BCĐ đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-10-03
1.26 MB
48
zip.png Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-20
899.51 KB
38
zip.png Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-14
969.08 KB
93
zip.png Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-09-11
1.09 MB
74
zip.png Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số khoản tại điều 4 quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh HB ban hành kèm theo quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-08-15
451.6 KB
86
zip.png Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh HB

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2018-08-15
1.91 MB
52

Văn bản mới ban hành

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh


Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.


Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnhsoxaydungnong

BO XAY DUNG

DCS-VN

chinh-phu

congbao

warning icon

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso

Nó Vồ

phan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy